Post Icon

Державні закупівлі

 

 

 

 

 

КерівникГоловний бухгалтер’ _04_»_жовтня_ 2019_ року

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звітності фондами загальнообов’язкового дер

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за січень-вересень 2019рік Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія м. Вінниця 510100000
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.

Показники КЄКВта/абоККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів — усього X 010 4717067,00 3528955,00 . 3528955,00 3528925,28 29,72
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 4717067,00 3528955,00 3528925,28 29,72
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3541984,00 я 2730458,00 2730445,93 12,07
Оплата праці 2110 040 2903216,00 2246153,00 - 2246153,00 2246152,09 0,91
Заробітна плата 2111 050 2903216,00 - 2246153,00 2246152,09 0,91
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 638768,00 484305,00 - 484305,00 484293,84 11,16
Використання товарів і послуг 2200 080 1175083,00 - - 798497,00 798479,35 17,65
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 2755,00 2755,00 2755,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 _ _ _ _ .
Продукти харчування 2230 110 405948,00 268125,00 - 268125,00 268121,86 3,14
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 110545,00 - - 93424,00 93416,68 7,32
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 _ _ _ _

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 651949,00 430307,00 _ 430307,00 430300,14 6,86
Оплата теплопостачання 2271 160 504857,00 - 294828,00 294826,12 1,88
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 39504,00 - 28956,00 28954,18 1,82
Оплата електроенергії 2273 180 105533,00 - 104980,00 104978,68 1,32
Оплата природного газу 2274 190 - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 2055,00 - 1543,00 1541,16 1,84
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -•
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 3886,00 . 3886,00 3885,67 0,33
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів РОЗВИТКУ 2282 240 3886,00 3886,00 3886,00 3885,67 0,33
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 _ _ _ _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 _ _ _ _ _
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 . _
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 . т
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 . _ _ _
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 . . .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ _ _
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 _ _
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 _ _ _ _
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - . - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 96179,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -

 

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. Керівник

Головний бухгалтер

«_04___ «____ 10______________ 2019____ року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора департаменту освіти ВМР

 

 

 

Н.В.Мазур

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік


 

 

Номер 66____________

Дата 25.09.2019

 

 

 

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»_______________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікаці видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )________________________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 396 від 25.09.2019р.

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
2 3 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -1 200,00 0,00 -І 200.00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0.00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -1 200,00 0,00 -1 200,00
X у тому числі;
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -1 200,00 0,00 -1 200,00
2200 Використання товарів і послуг -1 200,00 0,00 -1 200.00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) -1 200,00 0,00 -1 200.00
(грн.:

 

 

С.С. Мельник

 

 

Заст. директора ДО ВМР

 

 

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

Номер 60_

Дата 09.09.2019

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад N Вінницької міської ради»_______________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_______________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класі видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )_______________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 354 від 09.09.2019р.___________________________________________________________

(грн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
2 3 4
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 400,00 0,00
X у тому числі:
X цоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 400,00 0,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 400,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 400,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 400,00 0,00

Керівник                                                        Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

С.С. Мельник

(підпис) (ініціали і прізвище)    (підпис) (ініціали і прізвище)

«09» вересня 2019 (число, місяць, рік)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

Н. В. Мазур

(підпис)                               (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

Номер 59_

Дата 06.09.2019

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_____________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки______________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )___________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 346 від 05.09.2019р._________________________________________________________________

(грн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 8 141,00 0,00 8 141,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 8 141,00 0,00 8 141,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 8 141,00 0,00 8 141,00
2200 Використання товарів і послуг 8 141,00 0,00 8 141,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8 141,00 0,00 8 141,00

Керівник                                      Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

А.М. Криворучко                          С.С. Мельник

(підпис) (ініціали і прізвище)    (підпис) (ініціали і прізвище)

«06» вересня 2019 (число, місяць, рік)

М.П.

 

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

Н.В.Мазур

(підпис)                                (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

Номер 57__

Дата 27.08.2019

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки______________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )___________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 328 від 23.08.2019р.

(грн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 1 200,00 0,00 1 200,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 1 200,00 0,00 1 200,00
X утому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1 200,00 0,00 1 200,00
2200 Використання товарів і послуг 1 200,00 0,00 1 200,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) у 1 200,00 0,00 1 200,00

Керівник                                                         Керівник бухгалтерської служби /

начал№ш6^планово-фінансового підрозділу

 

 

В.М. Кудряшова               ___ С.С. Мельник__

(підпис) (ініціали і прізвище)    (підпис) (ініціали і прізвище)

«27» серпня 2019 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

 

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

Н.В.Мазур

 

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

Номер 53_

Дата 16.08.2019

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»___________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки___________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікі видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )___________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 297 від 15.08.2019р.______________________________________________________________

(фн.)

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 26 948,00 0,00 26 94
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 26 948,00 0,00 26 94
X утому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 26 948,00 0,00 26 94
2200 Використання товарів і послуг 26 948,00 0,00 26 94
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 26 948,00 0,00 26 94
Керівник                                                        Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

В.М. Кудряшова                           С.С. Мельник

(підпис) (ініціали і прізвище)    (підпис) (ініціали і прізвище)

«16» серпня 2019 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

 

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

Номер 44____________

Дата 20.06.2019

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за Є ДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад » Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_____________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки______________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )___________________________

Підстава Довідка ДО BMP № 188 від 20.06.2019 року.______________________________________________________________(грн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -15 773,00 0,00 -15 773,00
X у тому числі:
X цоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -15 773,00 0,00 -15 773,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -15 773,00 0,00 -15 773,00
2200 Використання товарів і послуг -15 773,00 0,00 -15 773,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) -15 773,00 0,00 -15 773,00

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

 

 

В.М. Кудряшова (підпис)       (ініціали і прізвище)

«20» червня 2019 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

С.С. Мельник (підпис) (ініціали і прізвище)
ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік


 

 

Номер 32__

Дата 15.05.2019

 

 

 

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки___________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифіка видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )___________________________________

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -10 067,00 0,00 -10 067.
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0:
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -10 067,00 0,00 -10 067,
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -10 067,00 0,00 -10 067,
2200 Використання товарів 1 послуг -10 067,00 0,00 -10 067,
2240 Оплата послуг (крім комунальних) -10 067,00 0,00 -10 067,
Підстава Довідка ДО ВМР № 121 від 15.05.2019р.________________________________________(грн.)
Керівник бухгалтерської служби / начальдзду^сіийново-фінансового підрозділу

 

С.С. Мельник (ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за січень- червень 2019рік Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія м. Вінниця 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Надання дошкільної освіти

 

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.

Показники КЕКВта/абоККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 І_ 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів — усього X 010 4678383,00 2655701,00 . 2655701,00 2655678,07 22,93
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 4678383,00 2655701,00 2655678,07 22,93
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3541984,00 2039587,00 2039577,41 9,59
Оплата праці 2110 040 2903276,00 1679917,00 - 1679917,00 1679916,65 0,35
Заробітна плата 2111 050 2903216,00 - 1679917,00 1679916,65 0,35
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 638768,00 359670,00 - 359670,00 359660,76 9,24
Використання товарів і послуг 2200 080 1136399,00 - - 616114,00 616100,66 13,34
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 . _ _
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 . _ _ _ _
Продукти харчування 2230 110 405948,00 209695,00 - 209695,00 209695,00 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 74616,00 - - 54881,00 54875,91 5,09
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 . - - - - -

 

1 2 ! 3 4 І 5 І 6 І 7 І 8 І 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 651949,00 347652,00 _ 347652,00 347644,08 7,92
Оплата теплопостачання 2271 160 504857,00 - 267849,00 267847,37 1,63
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 39504,00 - 20129,00 20127,88 1,12
Оплата електроенергії 2273 180 105533,00 - 58643,00 58641,39 1,61
’ Оплата природного газу 2274 190 - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 2055,00 - 1031,00 1027,44 3,56
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 3886,00 3886,00 3885,67 0,33
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів РОЗВИТКУ 2282 240 3886,00 3886,00 3886,00 3885,67 0,33
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 . _ _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 . . . _
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 . .
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 . .
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 .
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 . .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ _ -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 _ _ _ _ _
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 . . . .
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 54881,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -

 

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. Керівник

Головний бухгалтер

«_04 «_ 07_______ 2019 року

 

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1 м) за II квартал 2019 року

Коди

26243601 510136300 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                                06 Орган з питань освіти і науки__________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового

методу)                                                                                                                                                                                                                   0611010 Надання дошкільної освіти___________________________________________

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники КЕКВ Кодрядка Затвердже-но на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера­хованозалишок Отриманозалишок Надійшло коштів за звітний період(рік) Касові за звітний період (рік) Залишок звітного пе на кінець ріоду (року)
усього у тому ЧИСЛІ на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перерахо­вані 3 рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перера­ховані 3 рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів — усього X 016 576616,00 38811,27 - 3468,60 236647,60 X X X X 36д62,13 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 576189,00 X X X X 236020,80 X X X X X X
Від додаткової (господарської} діяльності X 030 X X X X . X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X . X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 627,00 X X X X 627,00 X X X X X X
Фінансування X 060 X X X X X X X X X X X
Видатки — усього X 070 576816,00 X X X X X 235008,34 - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 576816,00 X X X X X 235008,34 . - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 X X X X X X X
Оплата праці 2110 700 X X X X X X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - . X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
Нарахування на заробітну плату 2120 130 - X X X X X . X X
Використання товарів і послуг 2200 140 576816,00 X X X X X 235008,34 . X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 627,00 X X X X X 627,00 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 576189,00 X X X X X 234381,34 - . X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 X X X X X . . X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - . X X
Ваходи спеціальноидатки та зго призначення 2260 200 X X X X X . X X

 

 

/

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 ТТ 13 14 15
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 X X X X X - - . X X
Оплата електроенергії 2273 240 X X X X X X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
икремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходівРОЗВИТКУ 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 X X X X X - X X
обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 . X X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 . X X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 X X X X X - . X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X X
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2630 370 X X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X . X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X . X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X . . X X
Інші поточні видатки 2800 420 X X X X X . X X
Капітальні видатки 3000 430 X X X X X . X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X . . X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X . . X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X X X
Капітапьне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X . - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X . . - X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 X X X X X - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X . - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X X
капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X - X X
Керівник
Кудряшова В.М,
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Головний бухгалтер

«.04 » липня_ 2019 року

 

Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за II квартал 2019 року

Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради”

Територія Вінниця_______________________________

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету


 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

Показники КЕКВ та/або ККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період(рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього утому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 І 10 І 11 І 12
Надходження коштів — усього X 010 43692,00 74,47 43691,03 X X 74,47 X
Від отриманих благодійних внесків, фантів та дарунків X 020 43692,00 X X X 43691,03 X X X X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 X X X X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне правоідержавних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 X X X X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 X X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів- усього X 070 43692,00 X X X X 43691,03 X X
у тому числі :
Поточні видатки 2000 080 35792,00 X X X X 35791,03 X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - - X X

 

 

1 2 3 4 5 І 6 7 І 8 9 10 11 12
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X X
Використання товарів і послуг 2200 140 35792,00 X X X X 35791,03 . X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 35792,00 X X X X 35791,03 - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X X
Видатки на відрядження 2250 190 X X X X - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 X X X X - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - X X X X X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - X X
Оплата природного газу 2274 250 X X X X - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвкггку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X . . X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не від несені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 350 X X X X . . X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X . . X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X X
Інші поточні видатки 2800 420 X X X X - X X
Капітальні видатки 3000 430 7900,00 X X X X 7900,00 . X X
Придбання основного капіталу 3100 440 7900,00 X X X X 7900,00 - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 7900,00 X X X X 7900,00 X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 . X X X X - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X - X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 . X X X X X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 . X X X X - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 . X X X X - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 . X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 . X X X X X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 . X X X X - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 . X X X X . X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X . X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 X X X X - - X X

 

 

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної’ звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)

за II квартал 2019 року

Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради”__________

Територія Вінниця

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад) ———-

Код та назва відомчої класифікації’ видатків та кредитування державного бюджету                                                      »

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                ____________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів У Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники КЕКВ та/або ККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на к період нець звітного 1(року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 !_ 12 13
Видатки та надання кредитів — усього X 010 67200,00 67200,00 67200,00 67200,00 -
у тому числі.
Поточні видатки 2000 020 - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 . - - . - -
Оплата праці 2110 040 - - - - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - . -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - -
Нарахування на оплату прац/ 2120 070 - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - . - - - - - *
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 . - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносію 2270 150 - - - - -
Оплата теплопостачання 22 71 160 - - - - - - - -
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 170 - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 - - - - -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - * -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 . . . _
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 . . .
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - - -
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 2410 260 - - - - - - -
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 2420 270 - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організацюм) 2610 290 . .
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 _ .
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 _ . . . . . . . .

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Соціальне забезпечення 2700 310 - . . - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 320 - - - - - - -
Стипендії 2720 330 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 340 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 350 - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 360 67200,00 . - - - 67200,00 67200,00 - - -
Придбання основного капіталу 3100 370 67200,00 - - - - 67200,00 67200,00 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 зво 67200,00 67200,00 67200,00 . _ .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 390 - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 400 - - - - - - .
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 410 - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 420 - - - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 430 - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 440 - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 450 - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 460 - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 470 - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 480 .
Створення державних запасів і резервів 3150 490 - - . - - - .
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 500 - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 510 - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 520 .
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 530 . .
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 540 .
Капітальні трансферти населенню 3240 550 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 560 . - - - . - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 570 * - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 580
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 590 . .
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 - - -
Зовнішнє кредитування 4200 610 - - - - - - . -
Надання зовнішніх кредитів 4210 620 - - - - - - -
Інші видатки 5000 630 X 67200,00 X X X X X X X
Заповнюється розпорядниками бквджгтних коштів.

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

”_04_»_липня_ 2019__ року

Кудряшова В.М.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

Номер 3,1

Дата 13.05.2019

Вид бюджету Місцевий бюджет_____________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»________________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікг видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )

Підстава Довідка ДО ВМР№ 117 від 13.05.2019р.

 

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 510,00 0,00 51С
X у тому числі:
X цоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 (
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 (
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 (
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 510,00 0,00 51(
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 510,00 0,00 51 (
2200 Використання товарів і послуг 510,00 0,00 51(
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 510,00 0,00 51<
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 510,00 0,00 511

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

^т/иігг 1 ппчлІп 0\

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за січень- березень 2019рік Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія м. Вінниця 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*  0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.

Показники КЕКВта/абоККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів — усього X 010 4697635,00 1207056,00 - 1207056,00 1206990,32 65,68
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 4697635,00 . 1207056,00 1206990,32 65,68
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3526064,00 800798,00 800792,96 5,04
Оплата праці 2110 040 2890216,00 659467,00 - 659467,00 659464,74 2,26
Заробітна плата 2111 050 2890216,00 - 659467,00 659464,74 2,26
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 635848,00 141331,00 - 141331,00 141328,22 2,78
Використання товарів і послуг 2200 080 1171571,00 - - 406258,00 406197,36 60,64
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 . . _ _ _ _
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 _ _ _ _ _
Продукти харчування 2230 110 405948,00 88695,00 - 88695,00 88642,62 52,38
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 111356,00 - - 31258,00 31255,85 2,15
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 _ _ _ . . -

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 б51949,00 286305,00 _ 286305,00 286298,89 6,11
Оплата теплопостачання 2271 160 504857,00 - 252155,00 252153,49 1,51
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 39504,00 - 7885,00 7883,14 1,86
 • Оплата електроенергії
2273 180 105533,00 - 25750,00 25748,54 1,46
Оплата природного газу 2274 190 - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 2055,00 - 515,00 513,72 1,28
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 2318,00 . . .
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходівРОЗВИТКУ 2282 240 2318,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 _ _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 . . _ _ _
Поточні трансферти 2600 280 - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610 290 . .
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 _
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 . .
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - -
Стипендії 2720 340 - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 . . .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ _ _ _ _
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 _ _ _ _ _ _
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 _ . . . .
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - . - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - . - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
інші видатки 5000 640 X 31258,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. Керівник
Головний бухгалтер

Додаток 2                              ….

де Поридну с.міада^я.&йдхгтцої звімося допдодоцами .

та одержувачами бюджетні* коштів, звітності фондами загальнсюбсвязкаеаго державного соціального, і пенсійного                                                                           …………… ‘страіуввкня (ггу^ст 1 розділу м; ■

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) за І квартал 2019 року

Коди

26243601 510136300 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                       06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового

методу)                                      0611010 Надання дошкільної освіти________________

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники КЕКВ Кодрядка Затвердже-но на звггний рік Залишок на початок звітного року Перера­хованозалишок Отриманозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перерахо­вані 3 рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього утому числі перера­ховані 3 рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів — усього X 010 576816,00 388Н ,27 - 547,50 112924,76 X X X X 26471,86
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 576189,00 X X X X 112297,76 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X . X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 X X X X X X X X X X
Ьід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 627,00 X X X X 627,00 X X X X X X
Фінансування X 060 X X X X X X X X X X X
Видатки — усього X 070 576816,00 X X X X X 124716,67 - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 576816,00 X X X X X 124716.67 - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 X X X X X X X
Оплата праці 2110 100 X X X X X X X
Заробітна плата 2111 110 X X X X X X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
Нарахування на заробітну плату 2120 130 X X X X X X X
Використання товарів і послуг 2200 140 576816,00 X X X X X 124716,67 . . X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 627,00 X X X X X 627.00 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
 • 160
X - X -
 • • X
X •
 • X •
X X
Продукти харчування 2230 170 576189,00 X X X X X 124089,67 X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 X X . X X X X X
Видатки на відрядження 2250 190 X X X X X - X X
Заходи ссіеціалоноибатхи та зго. призначення ‘ 2260
 • 200
:. х- ; X ‘ X ‘ X X X X

 

1 2 3 …….  4 5 . -«6…………. 1……… Т ‘ 8 ■ ■ «9………….
 • 10
11 ■ ■ ■ ‘ *2…. 13 …. 14′ 15
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X X X
Оплата теплопостачання - 2271 220 -• X . X X X X ‘ - X
 • X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 . X X X X X X . X
Оплата електроенерп’.. 2273 240 X X X X X X X
Оплата природного газу 2274 250 - . X X X X X X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X X X X
Оплата енергосервісу ‘ 2276 270
 • X
X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (репональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 X X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 X X X X X . X X
Поточні трансферти 2600 340 X X X X X X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2670 350 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2630 370 X X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X . . - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X X
Стипендії 2720 400 X X X X X X X
Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - . - X X
Капітальні видатки 3000 430 X X X X X - . . X X
Придбання основного капіталу 3100 440 X X X X X . . - X X
Гіридбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X X
Капітальне будівництво {придбання) 3120 460 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 X X X X X - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X - - X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 X X X X X X X
Капітальні трансферти 3200 580 X X X X X - - . - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X .-к X X X
Капітальні трансферти населенню - 3240 620 . X X • …. х. /) 77х / X х

 

Керівник ……………………… — Кудряшова 6.М.

їмііТІШЛ.г ~                                                                             (ініціали,.прізвище)

Головний бухгалтер МельникС.С.                                      ‘    —

» »         —— (ініціали,прізвище)

«_04_»_квітня_ 20.19_ року.,                   //•:     ■           ——

Додаток З

до Порядку складення бюджетноТ звт+ості розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт ‘

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за І квартал 2019 року

коди

Установа Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»___________ іа ЄДРПОУ

Територія Вінниця                                                  за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                       ____________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету


 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

 

Показники КЕКВ та/абоккк Кодрядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього утому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів — усього X 010 28747,00 74,47 . . 28746,70 X X 74,47 X
Від отриманих благодійних внесків, фантів та дарунків X 020 28747,00 X X X 28746,70 X X X X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 X X X X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, одкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльніспо, благодійні внески та гранти X 040 X X X X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 X X X ‘ X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів- усього X 070 28747,00 X X X X 28748,70 - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 28747,00 X X X X 28746,70 - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 ■ - X X X X - . X X
Оплата прані 2110 100 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 X X X X - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - X X

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X - X X
Використання товарів 1 послуг 2200 140 28747,00 X X X X 28746,70 - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 28747,00 X X X X 28746,70 - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 ■ - X X X X - X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X * - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносію 2270 210 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X - X X
Оплата водопостачання і водовід ведення 2272 230 - X X X X - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 260 X X X X . X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X . X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X . X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 . X X X X - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X - X X
Поточні трансферти 2600 340 . X X X X . - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 350 X X X X . _ X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X . X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 . X X X X . - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X - X X
Інші поточні ведатки 2800 420 - X X X X - - X X
Капітальні видатки 3000 430 . X X X X - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 . X X X X - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X _ X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 . X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 . X X X X - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 . X X X X - X X
Капітальний ремонт 3130 490 _ X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 _ X X X X - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 . X X X X - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 _ X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 - X X X X - X X
Капітальні трансферти 3200 580 . . - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X
 • _
X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організацпм 3230 610 X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X - - X X

 

 

Продовження
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надання кредитів органам державного правління інших рівнів 4111 650 X X X X . . X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 X X ? X X . . X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X X X X - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X X - X X
Надання зовнішніх кредите 4210 690 - X X . - - X X

 

Кудряшова В.М.

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«_04_»_«гтня_ 2019_ року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(підпий)

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 59

 

 

 

Дата 29.10.2018

 

 

 

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»              ____________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки__________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікац видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самс врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 386 від 25.10.2018р.

(грн.)

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -18 800,00 0,00 -18 800,01
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,0(
X фінансування ‘розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за гг. том боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,0(
X повэрненкя кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,0(
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -18 800,00 0,00 -18 800,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -18 800,00 0,00 -18 800,00
2200 Використання товарів і послуг -18 800,00 0,00 -18 800,00
2210 ——— -ззИ 0&ЄДМКГИ. матеріали, обладнання та інвентар————-  ■ ——————————————                       — -18 800,00 0,00 -18 800,00

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст.директора департаменту освіти(посада)

 

Н.В. Маз

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

М.ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рікНомер 22_Дата 27.03.2019Вид бюджету Місцевий бюджеткод за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад » Дошкільний навчальний заклад № 47вінницької міської радикод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки__________________________________код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________________________

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікаї видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )____________________________________________________________

 

Підстава Довідка ДО ВМР № 58 від 27.03.2019 року_________________________________________(грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 0,00 843,00 843,’
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,і
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 843,00 843,1
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 843,00 843,1
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,<
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 0,00 843,00 843,(
X у тому числі:
3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 843,00 843,(
3100 Придбання основного капіталу 0,00 843,00 843,(
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 843,00 843,(
Керівник

 

В.М. Кудряшова

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

С.С. Мельник

 

(підпис) (ініціали і прізвище)»27″ березня 2019

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

М.П.

 

(число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора ДО ВМР

 

(посада)

 

Н. В. Мазур

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

 

Номер 13_Дата 12.03.2019

 

Вид бюджету Місцевий бюджет

 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________________________________код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________Підстава Довідка ДО ВМР № 41 від 06.03.2019р.

 

___________________________________________________________________________________________________________ _________________________ (грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 15 700,00 0,00 15 700,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 15 700,00 0,00 15 700,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 15 700,00 0,00 15 700,00
2200 Використання товарів і послуг 15 700,00 0,00 15 700,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 700,00 0,00 15 700,00
Керівник

 

В.М. Кудряшова (підпис) (ініціали і прізвище)»12″ березня 2019 (число, місяць, рік)М.П.

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

С.С. Мельник (підпис) (ініціали і прізвище)

 

 

 

 

Затверджений у сумі Пять мільйонів тристадвадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят однагрн. 00 коп. (5 324 481,00 грн.)Директор департаменту освіти ВМР(посада)

 

КОШТОРИСна 2019 рік26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради» (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)м.Вінниця (найменування міста, району, області)

 

 

Вид бюджету Місцевий бюджет
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
~ І(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації ;! видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само-1 врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )__________________________
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 4 681 935.00 642 546.00 5 324 481.00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 4 681 935.00 X 4 681 935,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 642 546,00 642 546,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами ягідно із законодавством 25010000 X 576 189,00 576 189,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 576 189,00 576 189,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0.00 Q,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових ! заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних [ділянок та розміщених на них інших об’єктів 25020200 X 0,00 0,00
1 Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,{отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано’відповідне право 25020300 X 0.00 0.00
! Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, сліворені за бюджетні кошти як за \державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0.00
1 інші надходження, у т.ч. X 66 357,00 66 357,00
Іінип доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 66 357,00 66 357,00
іІ 602400 X 66 357,00 66 357,00
!■фінансування (розписаліи за кодами класифікації фінансування бюджету за [типом боргового зобов’язання) X 0,00 0,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної [класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитуванняІбюджету) X 0,00 0-JDOЛ •V,-
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього X 4 681 935,00 642 546,00 5 324 481,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 681 935.00 576 189.00 5 258 124.00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 526 064,00 0.00 3 526 064.00
‘Оплата праці 2110 2 890 216,00 0.00 2 890 216,00
Заробітна плата 2111 2 890 216,00 0,00 2 890 216,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 635 848,00 0,00 635 848,00
Використання товарів і послуг 2200 1 155 871,00 576 189,00 1 732 060,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00 0.00 0,00
Продукти харчування 2230 405 948.00 576 189.00 982 137.00

 

! і 2 3 4 5
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 97 711,00 0,00 97 71
|Видатки на відрядження 2250 0,00 0.00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0.00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 649 894.00 0,00 649 8С
Оплата теплопостачання 2271 504 857,00 0,00 504 85
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 39 504.00 0.00 39 5С
{Оплата електроенергії 2273 105 533,00 0,00 105 53
Оплата природного газу 2274 0,00 0.00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0.00 0,00
іОплата енергосервісу 2276 0,00 0,00
(Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних)[програм 2280 2 318,00 0.00 2 31
[Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державнихі(репональних) програм 2281 0,00 0,00
ркремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені доізаходів розвитку 2282 2 318,00 0,00 2 ЗІ
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0.00 0.00
{Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0.00 0.00
{Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0.00 0.00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00
{Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00
{Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00
Лоточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0.00, 0.00
Соціальне забезпечення 2700 0.00 0.00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0.00 0.00
{Стипендії 2720 0.00 0.00 1
Інші виплати населенню 2730 0.00 0,00 1
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 1
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 66 357,00 66 35′
Придбання основного капіталу 3100 0,00 66 357,00 66 35′
^Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 66 357.00 66 35′
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0.00 0.00 (
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0.00 (
{Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00 0.00
Капітальний ремонт 3130 0.00 0.00 (
{Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0.00 (
{Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 0,00 (
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0.00 (
■Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0.00 0,00 (
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0.00 0,00 С
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0.00 с
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0.00 с
(Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0.00 0.00 с
Капітальні трансферти 3200 0.00 0,00 с
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0.00 0.00 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0.00 0.00 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0.00 0,00 0
‘Капітальні трансферти населенню 3240 0.00 0.00 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0
‘Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0.00 0.00 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0.00 0
(Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0.00 0.00 0
І Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0.00 0
{Нерозподілені видатки 9000 0.00 0.00 0
І£!і

 

 

 

Продовження
1 2 І 3 _____ 4______ | 5 _____ 6 І ………………… 7_______ 8 І 9 і 10 11 12
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 650 X X X X X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 . X X X X . X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X X X X - - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X X . - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - X X X X - - X X
«_04_»_січня_ 2019_ року
Керівник                                                                                                                                                                                                                      ____________ Кудряшова В.М.______(ініціали, прізвище)Головний бухгалтер                                         Мельник С.С.____________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 11до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора ДО ВМР

 

(посада)

 

н.в.м

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2019 рік

 

НомерДата

 

05.02.2019

 

Вид бюджету Місцевий бюджет

 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601
Вінницької міської ради»________________________ ~

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифії видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого с< врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )_________________________Підстава Довідка ДО ВМР № 15 від 04.02.2019р.

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 0,00 0,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 1
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 0,00 0,00 (
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 0,00 с
2200 Використання товарів і послуг 0,00 0,00 с
2240 Оплата послуг (крім комунальних) -2 055,00 0,00 -2 055
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 055,00 0,00 2 055
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 055,00 0,00 2 055
Керівник

 

В.М. Кудряшова

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділуС.С. Мельник

 

(підпис)      (ініціали і прізвище)»05″ лютого 2019 р.

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

М.П.

 

(число, місяць, рік)

 

Звіт
Додаток 1до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і
пенсійного страхування^п\/иігг 1 ппчпіп 9^
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за січень-грудень 2018рік Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія м. В ниця 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.
06 Орган з питань освіти і науки
0611010 Надання дошкільної освіти
Показники КЕКВта/абоККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (Р’к) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів — усього X 010 4320826,00 4320826,00 . 4320819,39 4320819,39 -
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 4320826,00 4320819,39 4320819,39 .
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3163072,00 3163070,02 3163070,02 _
Оплата праці 2110 040 2586748,00 2586748,00 - 2586747,08 2586747,08 -
Заробітна плата 2111 050 2586748,00 - 2586747,08 2586747,08 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 576324,00 576324,00 - 576322,94 576322,94 -
Використання товарів і послуг 2200 080 Т157754,00 - - 1157749,37 1157749,37 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 80539,00 . . 80538,60 80538,60 .
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 _ _ _ _ _ _
Продукти харчування 2230 110 404371,00 404371,00 - 404371,00 404371,00 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 57881,00 - - 57879,42 57879,42 -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 . _ _ _ .

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 614406,00 614406,00 _ 614404,53 614404,53 _
Оплата теплопостачання 2271 160 480345,00 - 480344,47 480344,47 -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 33049,00 - 33048,24 33048,24 -
Оплата електроенергії 2273 180 101012,00 - 101011,82 101011,82 -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 557,00 555,82 555,82
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 557,00 557,00 555,82 555,82
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 _ _ _ _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 _ _ _ .
Поточні трансферти 2600 280 - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ _ _
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 _ _ _ _ _
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - -

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 .
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 .
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 _ _ _ _ _ _
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 .
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
інші видатки 5000 640 X 138420,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник                                      _________________________ Кудряшова В.М.______^ідннс)           (ініціали, прізвище)Головний бухгалтер                            _________________________ Мельник С.С.________(підпис)        (ініціали, прізвище)»_04 «_ 01_______ 2019 року

 

Додаток 2до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)Звітпро надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма №4-1 д, №4-1 м)
січень — грудень 2018 рокуКоди
26243601
510136300
430Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                     _______________________________________________________________________________________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                _______________________________________________________________________________________Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                          06 Орган з питань освіти і науки________________________________________________________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовогометоду)                                                                                                                                                                                                                 0611010 Надання дошкільної освіти________________________________________Періодичність: місячна, квартальна, річна.Одиниця виміру: грн, коп.
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_____________________________________________________________________________________________ за ЄДРПО}Територія Вінниця________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання ___________ комунальна організація (установа, заклад)______________________________________________________________________________________ за КОПФГ
Показники КЕКВ Кодрядка Затвердже-но на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера­хованозалишок Отриманозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок звітного пе на кінець ріоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перерахо- і вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перера­ховані 3 рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів — усього X 010 …. $07710,60 » …… 25652,08 - 4465,25 - 491551,32 ….. X…….. ‘ X» X X зааи,27 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 486145,00 X X X X 491173,82 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X X
бід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 378,00 X X X X 377,50 X X X X X X
Фінансування X 060 21187,00 X X X X X X X X X X X
Видатки — усього X 070 507710,00 X X X X X 473926,88 - - - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 507710,00 X X X X X 473926,88 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 _ X X X X X . . . . X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
Нарахування на заробітну плату 2120 130 - X X X X X - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 507710,00 X X X X X 473926,88 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 1293,00 X X X X X 377,50 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 506417,00 X X X X X 473549,38 - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Ваходи спеиіальноидатки та зго призначення 2260 200 . X X X X X . . . X X

 

і іродовження додатка ь
1 2 «3 4- 5 6 7 8 9 10 …  41 …  12 13 14 ‘Т5″
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 X X X X X - - - -■ X X
Оплата природного газу 2274 250 X X X X X -■ - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X X - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 X X X X X - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаиА державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 . X X X X X . . X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 X X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X . - . . X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2630 370 X X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - . . - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X - - . - X X
Стипендії 2720 400 X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - . . X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X . - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - . - . X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 * X X X X X - - - . X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 . X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X - - - -■ X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X . . . . X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X X - - - X X
Керівник                                     ____       Кудряшова В.М._____ __(підпис*—7                (ініціали, прізвище)Головний бухгалтер                                      Мельник С.С.(підпив?             (ініціали, прізвище)»_04_»_січня_ 2019_ року

 

Додаток Здо Порядку складання бкаджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)Звітпро надходження і використання коштів, отриманих за іншими джереламивласних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)
січень — грудень 2018 року
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради”Територія Вінниця______________________________________________________________________________________________Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад)________________________Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)Періодичність:     місячна, квартальна, річна.Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього утому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 І 4 5 6 7 8 | 9 І 10 11 12
Надходження коштів — усього X 010 73209,00 71,47 . - 73138,70 X X 74,47 X
Від отриманих благодійних внесків, фантів та дарунків X 020 73137,00 X X X 73138,70 X X X X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 X X X X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та фанти X 040 X X X X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 X X X X X X X
Фінансування X 060 72,00 X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів- усього X 070 73209,00 X X X X 73135,70 - X X
утому числі:
Поточні видатки 2000 080 73209,00 X X X X 73135,70 - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - - X X
06 Орган з питань освіти і науки
0611010 Надання дошкільної освіти
_іа ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ
Коди26243601
510136300
430

 

Продовження
1 2 3 4 5 6 7 І 8 І 9 І 10 І 11 | 12
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X X
Використання товарів і послуг 2200 140 73209,00 X X X X 73135,70 - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 68679,00 X X X X 68605,70 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 4530,00 X X X X 4530,00 X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - X X X X X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X . - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X . - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X - . X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X - - X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X . . X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X - - X X

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Заст. директора ДО ВМР

(посада)

І.В. Божок (підпис)                                  (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 45__

Дата 18.09.2018

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 292 від 18.09.2018

 

 

(грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 0,00 -4 667,00 -4 667,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 -4 667,00 -4 667,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4 667,00 -4 667,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 0,00 -4 667,00 -4 667,00
X у тому числі:
3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 -4 667,00 -4 667,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 -4 667,00 -4 667,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 -4 667,00 -4 667,00
Керівник                                                                                            Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 

В.М. Кудряшова                           С.С. Мельник(підпис) (ініціали і прізвище)    (підпис) (ініціали і прізвище)»18″ вересня 2018 (число, місяць, рік)

 

М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора департаменту освіти BMP(посада)І. В. Божок(підпис)                                (ініціали і прізвище)М.П.ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рікНомер 43_Дата 17.09.2018Вид бюджету Міський бюджеткод за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради’*_____________________________________________________________________________________________________________________код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки____________________________________код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) Obi 1010 Надання дошкільної освіти )_____________________________________________________Підстава Згідно дов ДО BMP №288 від 17.09.2018
(фн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фондСпеціальний

фонд12345XНАДХОДЖЕННЯ — усього-18 829,000,00-18 829,00Xу тому числі:   Xдоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)X0,000,00Xфінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)0,000,000,00Xповернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)0,000,000,00     XВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього-18 829,000,00-18 829,00Xу тому числі:   2000ПОТОЧНІ ВИДАТКИ-18 829,000,00-18 829,002200Використання товарів і послуг-18 829,000,00-18 829,002210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-18 829,000,00-18 829,00

Керівник                                             Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу

В.М. Кудряшова                                 С.С. Мельник

(підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)

«17м вересня 2018 (число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

Н.В. Мазур

(підпис)                                 (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 12________

Дата 23.02.2018

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» ______________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________________________________________

 

Підстава Довідка ДО ВМР № 31 від 23.02.2018_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 27 488,00 0,00 27 488,00
X у тому числі:
X цоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 27 488,00 0,00 27 488,00
X утому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 27 488,00 0,00 27 488,00
2200 Використання товарів і послуг 27 488,00 0,00 27 488,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 488,00 0,00 27 488,00
Керівник ,                                               Керівник бухгалтерської служби //\ / ■                                             начальник планово-фінансового підрозділу

 

Кудряшова                                 С. С. Мельник______(підйисГ (ініціали і прізвище)                           (підпис) (ініціали і прізвище)»23″ лютого 2018 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01,2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 N 1118)

Затверджений у сумі П’ять мільйонів двісті п’ятдесят
вісім тисяч триста тридцять грн. 00 коп. (5 258 330,00
грн.)

Директор департаменту освіти ВМР

О.В.Яценко

 

 

КОШТОРИС
на 2018 рік

26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
М.ВІННИЦЯ                                                                  ЗАРЕЄСТРОВАНО(найменування міста, району, області)                                                    -І* в.зято м* 0»лікВид бюджету Міський бюджет                                                                                                                                ,19 15 СІЧ 2013 І 19код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіжи і науки*-_____________________ —___________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________                                    — —

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів/місцевого само- врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

______________                                                        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
і 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 4 602 828,00 655 502,00 5 258 330,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 4 602 828,00 X 4 602 828,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 655 502,00 655 502,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 531 753,00 531 753,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 531 753,00 531 753,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
інші надходження, у т.ч. X 123 749,00 123 749,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання± X 123 749,00 123 749,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 X 123 749,00 123 749,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X 0,00 0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього X 4 602 828,00 655 502,00 5 258 330,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 602 828,00 531 753,00 5 134 581,00
Оплата праці 2110 2 656 628,00 0,00 2 656 628,00
Заробітна плата 2111 2 656 628,00 0,00 2 656 628,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 584 458,00 0,00 584 458,00
Використання товарів і поЬлуг 2200 1 361 742,00 531 753,00 1 893 495,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 291 288,00 0,00 291 288,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 374 371,00 531 753,00 906 124,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 159 462,00 0,00 159 462,00

 

1 2 3 4 5
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 535 161,00 0,00 53.
Оплата теплопостачання 2271 394 597,00 0,00 39″
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 32 987,00 0,00 з;
Оплата електроенергії 2273 107 577,00 0,00 10-
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє.державних (регіональних) програм 2280 1 460,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 460,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00
Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 123 749,00 12:
Придбання основного капіталу 3100 0,00 123 749,00 12:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 123 749,00 12:
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00
Нерозподілені видатки л 9000 0,00 0,00
Керівник
Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу»10″ січня 2018 р.
Кудряшова
і прізвище)
(число, місяць, рік)
ініціали і прізвище)
М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)Затверджений у сумі Сто двадцять три тисячі сімсот сорок дев’ять

гри. 00 коп. (123 749,00 гри.)_______________________________________

Директор департаменту освіти ВМР_________________________________

/
О.В.Яценко
План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на 2018 рік
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради” код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки________________________________________________________________________________________________________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________________________________________________________________________________________________________________(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )
(фн.)
Найменування Код січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14 15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ — усього X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 0,00 0,00 0,00 0 00сг ут*Ли Ущмїми Д»Р«и*»’в?0ву и Шммм« 6 РЕ«СТ*Ч>& Іиинцмо* оіг ІНО
 • сті
0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00 0 00І о’А *го 0,00318 1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [і 5 СІЧ 2 ї
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 0,00 0,00 0,00 0,00 ипмаа» 0,00 ^00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
у тому числі: ——— ——
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
заходів розвитку
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 АОР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 N 1118)» ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ
на 2018 рік262^3601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)

м.Вінниця

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Міський бюджет                                                                                           —

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

 

Найменування Код Разом,спеціальнийфонд Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно Із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ Інші надходження
Разом у тому числі за підгрупами Разом у тому числі за підгрупами назва інших надходжень за видами
25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400
і 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 655 502,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Фінансування 123 749,00 0,00 X X X X 0,00 X X X X 123 749,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього X 655 502,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Заробітна плата 2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Використання товарів і послуг 2200 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
□плата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Оплата електроенергії 2273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє аеожавних (Ьегіональних> поогпам 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по оеалізаиіє депжавних Регіональних’) гтотам 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) гтогоам. не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0.00 0.00 0 00 п пп п пп л лп А ПЛ л лп
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Субсидіє та поточні трансферти підприємствам 2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших півнів 2620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та 2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Придбання основного капіталу 3100 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 3110 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
 • 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління 3220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Падання кредитів органам державного управління 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Падання кредитів підприємствам, установам, ппганізапіям 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)Затверджений у сумі Чотири мільйона шістсот дві тисячі вісімсот

двадцять вісім грн. 00 коп. (4 602 828,00 грн.)________________________

Директор департаменту освіти ВМР_________________________________

О.В.Яценко
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м.Вінниця
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
і 2 3 4 5 6 і 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00 233200,00 392265,00 103400,00 206800,00 220000,00 233200,00 220000,00 167763,00 2656628,00
Нарахування на оплату праці 2120 48400,00 48400,00 48400,00 48400,00 51304,00 86298,00 22748,00 45496,00 48400,00 51304,00 48400,00 36908,00 584458,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 23439,00 31871,00 35049,00 29354,00 32312,00 26397,00 0,00 20923,00 32091,00 34829,00 37566,00 70540,00 374371,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 70851,00 60838,00 48237,00 31063,00 23584,00 20921,00 19519,00 19033,00 20110,00 31674,00 60785,00 128546,00 535161,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 338,00 338,00 338,00 16547,00 10058,00 60968,00 52603,00 338,00 73698,00 15422,00 219764,00 338,00 450750,00
УСЬОГО 363028,00 36^4/5,00 £520?4,00 345364,00 350458,00 586849,00 199730,00 292590,00 394299,00 366429,00 586515,00 404095,00 4602828,00

 

(грн.)

 

 

 

 

(грн.)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора ДО ВМР(посада)Н.В. Мазур(підпис)                                 (ініціали і прізвище)М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік

Номер 86________

Дата 22.12.2017

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освути у науки, молоду та спорту____________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )______________________________________________________________

 

Підстава Довідка ДО ВМР № 588 від 22.12.2017______________________________________________________________________________________________________________________________________ (фн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -57 851,00 0,00 -57 851,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -57 851,00 0,00 -57 851,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -57 851,00 0,00 -57 851,00
2200 Використання товарів і послуг -57 851,00 0,00 -57 851,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -70 848,00 0,00 -70 848,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 997,00 0,00 12 997,00
Керівник                                              Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 

В.М. Кудряшова                           М.Г. Константінова(підпис)      (ініціали і прізвище)                    (підпис)      (ініціали і прізвище)»27″ грудня 2017 р.(число, місяць, рік)

 

М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора департаменту освіти ВМР(посада)Н. В. Мазур(підпис)                                                  (ініціали і прізвище)М.П. ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік

Номер 85________

Дата 22.12.2017

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освяти у науки, молоду та спорту____________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )______________________________________________________________

Підстава дов. № 567 від 22.12.17

(грн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -33 485,00 0,00 -33 485,00
X утому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -33 485,00 0,00 -33 485,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -33 485,00 0,00 -33 485,00
2110 Оплата праці -27 450,00 0,00 -27 450,00
2111 Заробітна плата -27 450,00 0,00 -27 450,00
2120 Нарахування на оплату праці -6 035,00 0,00 -6 035,00
Керівник
В.М. Кудряшова (підпис)      (ініціали і прізвище)»22″ грудня 2017 р.(число, місяць, рік)
М.П.
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу
М.Г. Константінова (підпис)              (ініціали і прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Заст. директора ДО ВМР

(посада)
Н.В. Мазур
(підпис)
(ініціали і прізвище)
М.П.
ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік
Номер 82_________

Дата 18■12.2017

Вид бюджету Міський бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601
Вінницької міської ради»_________________________________________
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освути у науки, молоду та спорту код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )______________________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 547 від 15.12.2017__________________________________________________________________________________

(фн)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фондСпеціальний

фонд12345XНАДХОДЖЕННЯ — усього-46 610,000,00-46 610,00Xу тому числі:   Xдоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)X0,000,00Xфінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)0,000,000,00Xповернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)0,000,000,00     XВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього-46 610,000,00-46 610,00Xу тому числі:   2000ПОТОЧНІ ВИДАТКИ-46 610,000,00-46 610,002200Використання товарів і послуг-46 610,000,00-46 610,002210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-46 610,000,00-46 610,00

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу
М.Г. Константінова
(ініціали і прізвище)

грудня 2017 р.

(підпис)
(ініціали і прізвище)
М.П.
(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

                                                                                                         Н.В. Мазур

(підпис)                                 (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік

Номер 84____________

Дата 22.12.2017

Вид бюджету Міський бюджет_____________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»___________________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освути у науки, молоду та спорту______________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )__________________________________________________________________________

 

Підстава Довідка ДО ВМР №566 від 22.12.2017__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -61 156,00 0,00 -61 156,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -61 156,00 0,00 -61 156,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -61 156,00 0,00 -61 156,00
2200 Використання товарів і послуг -61 156,00 0,00 -61 156,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -60 988,00 0,00 -60 988,00
2271 Оплата теплопостачання -45 435,00 0,00 -45 435,00
2273 Оплата електроенергії -15 553,00 0,00 -15 553,00
2280 Цослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -168,00 0,00 -168,00
2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку -168,00 0,00 -168,00
Керівник                                                        Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 

В.М. Кудряшова                           М.Г. Константінова(підпис)         (ініціали і прізвище)                            (підпис)         (ініціали і прізвище)»22″ грудня 2017 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний  план закупівель на  2015 рік

 

Дошкільний навчальний заклад № 47, код - 26243601

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів( запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Пара та гаряча вода; постачання  пари та гарячої води

2271

Міський бюджет

277163,00

Двісті сімдесят сім тисяч сто шістдесят три грн.. 00 коп.

Закупівля в 1 учасника

грудень 2013

Кудряшова В.М.

35.30.1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _28.11._2013р._ № _1__ .

Голова комітету з конкурсних торгів       ___________________ В.М.Кудряшова                                                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   ___________________І.В.Мартинюк

Річний  план закупівель на  2013 рік

 Дошкільний навчальний заклад № 47, код - 26243601

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ )

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

1

2

3

4

5

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (
включно з холодоагентами)

1161

Міський бюджет

Закупівля в 1 учасника

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до
підготовки документації конкурсних торгів( запиту цінових пропозицій,
кваліфікаційної документації)

Примітки

6

7

8

грудень 2012

40.30.1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.12.2012р._ № _1_ .

Голова комітету з конкурсних торгів       ___________________ В.М.Кудряшова                                                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   ___________________І.В.Мартинюк