Post Icon

Інформація про використання публічних коштів

 

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

 

Номер 73_

Дата 19.12.2018

Вид бюджету Міський бюджет

 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»___________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки__________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________________________________

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 519 від 19.12.2018р._________________________________________________________________________________

 

____________       (грн.)____

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 0,00 -45 872,00 -45 872,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 -45 872,00 -45 872,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -45 872,00 -45 872,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 0,00 -45 872,00 -45 872,00
X у тому числі:
3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 -45 872,00 -45 872,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 -45 872,00 -45 872,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 -45 872,00 -45 872,00
Керівник

 

В.М. Кудряшова (підпис) (ініціали і прізвище)

«19» грудня 2018 р.

(число, місяць, рік)

м.п.

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

С.С. Мельник (підпис) (ініціали і прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

_______________________________ Н. В. Мазур

(підпис)                                 (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на 2018 рік

Номер 74_________

Дата 19.12.2018

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_______________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 519 від 19.12.2018р.

__________________________________________________________________ (грн.)

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -9 512,00 0,00 -9 512,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -9 512,00 0,00 -9 512,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -9 512,00 0,00 -9 512,00
2200 Використання товарів і послуг -9 512,00 0,00 -9 512,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26 000,00 0,00 26 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) -35 512,00 0,00 -35 512,00
Керівник                                              Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу

В.М. Кудряшова                                 С.С. Мельник

(підпис)      (ініціали і прізвище)                    (підпис)      (ініціали і прізвище)

«19» грудня 2018 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

 

 

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на 2018 рік

Номер 70_

Дата 13.12.2018

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад ” Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради”____________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифіка
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого сам
врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )____________________________________

Ь>                            ///;

Підстава
(фн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -20 784,00 0,00 -20 784,
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -20 784,00 0,00 -20 784,1
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -20 784,00 0,00 -20 784,1
2200 Використання товарів і послуг -20 784,00 0,00 -20 784,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -132 094,00 0,00 -132 094,і
2230 Продукти харчування 30 000,00 0,00 30 000,(
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 82 213,00 0,00 82 213,<
2271 Оплата теплопостачання 85 748.00 0,00 85 748,1
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 62,00 0,00 62,(
2273 Оплата електроенергії -3 597,00 0,00 -3 597,(
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм -903,00 0,00 -903,(
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку -903,00 0,00 -903.(
Керівник
В.М. Кудряшова
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу
С.С. Мельник
(підпис) (ініціали і прізвище)

«13м грудня 2018 р.

(підпис)
ініціали і прізвище)
М.П.
(число, місяць, рік)

 

 

 

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на 2018 рікНомер 53_Дата 10.10.2018

Вид бюджету Міський бюджет______________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № Вінницької міської ради”___ ;_________________ —

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класи видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевогі врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )__________Підстава Довідка ДО ВМР № 336 від 08.10.2018____________________________________________________________

 

(грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗС
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -113 343,00 0,00 -п:
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -113 343,00 0,00 -113
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -113 343,00 0,00 -113
2200 Щро^Щипіащя товарів і послуг -113 343,00 0,00 -113
.22і°4 обладнання та інвентар , -113 343,00 0,00 -113
Керівник бухгалтерської служби / начадьіяй£^5іаново-фінансового підрозділу

 

С.С. Мельник (ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) січень — вересень 2018 року

Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_________________________________________________

Територія Вінниця_____________________________________________________________________________________________________________ ______________

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад)_____________________________________________________

_іа ЄДРЛОУ за КОАТУУ за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Коди
26243601
510136300
430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                                        06 Орган з питань освіти і науки___________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,які не застосовують програмно-цільового методу)                                                                                                                                  0611010 Надання дошкільної освітиПеріодичність:     місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники КЕКВ та/або ККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів — усього X 010 51598,00 71,47 - - 51600,40 X X 74,47 X
Від отриманих благодійних внесків, фантів та дарунків X 020 51598,00 X X X 51600,40 X X X X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 X X X X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, офиманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та фанти X 040 X X X X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 X X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів- усього X 070 51598,00 X X X X 51597,40 - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 51598,00 X X X X 51597,40 - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 100 X X X X - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - X X

 

Продовження
………………………………………………………………………………………….. ї 2 3 4 5 6 І 7 8 9 10 11 12
Нарахування на оплату праці 2120 130 X X X X X X
Використання товарів і послуг 2200 140 51598,00 X X X X 51597,40 - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 51088,00 X X X X 51087,40 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 510,00 X X X X 510,00 X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 X X X X - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 X X X X - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X X
Оплата теплопостачання 2271 220 X X X X - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - X X X X - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - X X
Оплата природного газу 2274 250 X X X X - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X . X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 . X X X X - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X
Стипендії 2720 400 - X X X X - X X
Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X . - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X . X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X - X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 - X X X X - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X . X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X X X

 

Продовження
1 І 2 . _ ,.! з
  1. _]
І 5 - 6- н І 7 8 9 10 І І 11 12
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 650 X X X X X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 X X X X X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 X X X X X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 X X X X X
КерівникГоловний бухгалтер»_5_»_жовтня_ 2018_ року
.^удряшова В.М.
(ініціали, прізвище)
Мельник С.С.
(ініціали, прізвище)

 

‘Ч • „ ‘                                                                                                                Додаток 2і , 4                                                                                                                        У                                                                                                   до Порядку складання бюджетної звітності розпорядникамиІ ‘                                      * V            ■                                   ‘                                                                                                     та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами*                                                                                                         ^                                        ,                                                                                                 загальнообов’язкового державного соціального і пенсійногострахування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма №4-1 д, №4-1 м)
січень — вересень 2018 року

Коди
26243601
510136300
430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                    _______________________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                               _______________________________________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                         06 Орган з питань освіти і науки________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового

методу)                                                                                                                                                                                                                 0611010 Надання дошкільної освіти________________________________________

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_____________________________________________________________________________________________ за ЄДРПО!Територія Вінниця________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання                        комунальна організація (установа, заклад)______________________________________________________________________________________ за КОПФГ
Показники КЕКВ Кодрядка Затвердже-но на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера­хованозалишок Отриманозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок звітного пе на кінець Зіоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перерахо­вані 3 рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перера­ховані 3 рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів — усього X 010 554656,00 25652,08 - 2813,25 - 342410,98 X X . X « X 15854,67 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 531753,00 X X X X 342348,48 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 63,00 X X X X 62,50 X X X X X X
Фінансування X 060 22839,00 X X X X X X X х х X X
Видатки — усього X 070 554655,00 X X X X X 349395,14 - - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 554655,00 X X X X X 349395,14 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 . X X X X X _ _ . . X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 X X X X X - - - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X . X X
Нарахування на заробітну плату 2120 130 - X X X X X - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 554655,00 X X X X X 349395,14 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 978,00 X X X X X 62,50 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 553677,00 X X X X X 349332,64 - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 . X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - -■ - X X
Ваходи спеціальноидатки та зго призначення 2260 200 . X X X X X . - X X

 

і іродовження додатка ь
1 …… 2 « - з ■ ——— ‘4’ ……….. ‘ — 5 ■ «Є ……… 7 8″ д- - «40» - 12 ТЗ- 14″ — - 45 ‘ «
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X X X
Оплата теплопостачання 2271 220 X X X X X - - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - -■ - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - . . . X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 _ X X X X X _ X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 . X X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - . . X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 . X X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2630 370 X X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X . . . - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - .. - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - . . . X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X - . - . X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - . . X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 . X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 . X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - . - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 . X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 . X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X . - . - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X / х X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X х Л - - - X X
Керівник                                     ґ\і^7/       / КУДРяшова вм-____________/ / У (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                                                   У Мельник С.С.___________________ _________(піДме) (ініціали, прізвище)»_05 » жовтня 2018_ року

 

Додаток 4до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)
Установа
Територія Вінниця
Звітпро надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм) січень — вересень 2018 року Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»
Організаційно-правова форма господарювання                               комунальна організація (установа, заклад)Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн, коп.____________
за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ
06 Орган з питань освіти і науки
0611010 Надання дошкільної освіти
Коди
Показники КЕКВ та/або ККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів — усього X 010 45872,00 - - - - - - -
у тому числі : -
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - . - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - .
Оплата праці 2110 040 - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - - - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - -
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 170 - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 - - -
Оплата природного газу 2274 190 - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - -
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 2410 260 - - - -
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 2420 270 -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310

 

Продовження додатка 7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Соціальне забезпечення 2700 310 - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 320
Стипендїі 2720 330 -
Інші виплати населенню 2730 340 -
Інші поточні видатки 2800 350 - - -
Капітальні видатки 3000 360 45872,00 - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 370 45872,00 - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 380 45872,00 .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 390 - .
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 410 - - - - -
Капітальний ремонт 3130 420 - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 430 - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 440 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 450 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 460 - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 470 - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 480 .
Створення державних запасів і резервів 3150 490 - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 500 - - - - -
Капітальні трансферти 3200 510 - - - - - - - - - .
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 520 .
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 530 .
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 540 .
Капітальні трансферти населенню 3240 550 - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 560 - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 570 - - - - .
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 580 .
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 590 .
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 - - -
Зовнішнє кредитування 4200 610 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 620 - -
Інші видатки 5000 630 X - X X X X X X X X
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

КерівникГоловний бухгалтер»_5_”_жовтня_ 2018_ року

 

Кудряшова В.М.

 

(ініціали, прізвище)Мельник С.С.______(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітпро надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

 

за січень-вересень 2018рік Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія м. Вінниця 510100000
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________________________Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевогосамоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                     0611010 Надання дошкільної освітиПеріодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.
Показники КЕКВта/абоККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період . , (Рік) ………… Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів — усього X 010 4614247,00 3038144,00 - 3038144,00 3038118,46 25,54
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 4614247,00 3038144,00 3038118,46 25,54
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3241086,00 _ 2358423,00 2358415,32 7,68
Оплата праці 2110 040 2656628,00 1928925,00 - 1928925,00 1928920,58 4,42
Заробітна плата 2111 050 2656628,00 - - 1928925,00 1928920,58 4,42
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 584458,00 429498,00 - 429498,00 429494,74 3,26
Використання товарів і послуг 2200 080 1373161,00 - - 679721,00 679703,14 17,86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 318776,00 . . 9553,00 9553,00 .
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 _ _ . . _ _
Продукти харчування 2230 110 374371,00 254600,00 - 254600,00 254599,99 0,01
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 143393,00 - - 24641,00 24628,63 12,37
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 _ _ _ _ _ _

 

1 І 2 3 4 …. -А______________ І 6 — 7 “»І ________ в_________ І 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 535161,00 390370,00 . 390370,00 390365,70 4,30
Оплата теплопостачання 2271 160 394597,00 - - 294060,00 294058,16 1,84
- Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 32987,00 - - 23420,00 23418,61 1,39
Оплата електроенергії 2273 180 107577,00 - - 72890,00 72888,93 1,07
Оплата природного газу 2274 190 - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1460,00 557,00 555,82 1,18
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів РОЗВИТКУ 2282 240 1460,00 557,00 557,00 555,82 1,18
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 . . . _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 .
Поточні трансферти 2600 280 - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ . . _ .
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 _ _ _ _ _
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 _ _ _ . . .
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 34194,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                                                                       _______________          Кудряшова В.М._______(підпис) —^     (ініціали, прізвище)Головний бухгалтер                                                                                                                  _______________ Мельник С.С._________________________________________(підпис) /     ( ініціали, прізвище)и_05_______ «_________ 10_____________________________ 2018____ року

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора ДО ВМР

(посада)

І.В. Божок (підпис)                                 (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 5_1_

Дата 26.09.2018

Вид бюджету Міський бюджет_____________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» ______________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )__________________________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 320 від 25.09.2018___________________________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________________ (грн.)____

 

Код Найменування Сума змін (*,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 0,00 -73 210,00 -73 210,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 -73 210,00 -73 210,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -73 210,00 -73 210,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 0,00 -73 210,00 -73 210,00
X у тому числі:
3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 -73 210,00 -73 210,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 -73 210,00 -73 210,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 -73 210,00 -73 210,00
Керівник

 

В.М. Кудряшова (підпис) (ініціали і прізвище)”26″ вересня 2018 (число, місяць, рік)М.П.

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

С.С. Мельник (підпис) (ініціали і прізвище)
)Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)
січень — березень 2018 року
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12__________________________________________________________________________Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад)___________________________________Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу)Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього утому числі перераховані з рахунків в установах банків усього утому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів — усього X 010 31709,00 71,47 - - 31709,00 X X 71,47 X
Від отриманих благодійних внесків, фантів та дарунків X 020 31709,00 X X X 31709,00 X X X X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 X X X X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та фанти X 040 X X X X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 X X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів- усього X 070 31709,00 X X X X 31709,00 - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 31709,00 X X X X 31709,00 - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - - X X
06 Орган з питань освіти і науки
0611010 Надання дошкільної освіти
Кодиіа ЄДРПОУ за КОАТУУ за КО ПФ Г
26243601510136300430

 

Продовження
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 31709,00 X X X X 31709,00 - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 31199,00 X X X X 31199,00 - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 510,00 X X X X 510,00 - X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 X X X X - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X - - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - X X X X - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X . X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X . . X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X . - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 350 X X X X . . X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X . . X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X . . X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X . - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X . - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X . X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X - X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 - X X X X - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X . X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X . X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X . . X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X - - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X - - X X

 

Продовження
■» ………….  ‘ ‘■ ‘ ……………………………………………….. …………. і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 650 X X X X X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 X X X X . X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X X X X - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X X - - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - X X X X - - X X
КерівникГоловний бухгалтер»_4_»_квітня_ 2018_ року
Кудряшова В.М.
(ініціали, прізвище)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 2до Порядку складання бюджвтноГ звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
страхування (пункт 1 розділу II)
Звітпро надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) січень — березень 2018 рокуКоди
510136300
430
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»______________________________________________________________________________________________________ за ЄДРПО^ 26243601Територія Замостянський____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання _________________ комунальна організація (установа, заклад)________________________________________________________________________________________ за КОПФГКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                              _______________________________________________________________________________________Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                        06 Орган з питань освіти і науки__________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовогометоду)                                                                                                                                                                                                                   0611010 Надання дошкільної освітиПеріодичність: місячна, квартальна, річна.Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Кодрядка Затвердже-но на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера­хованозалишок Отриманозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок звітного пе на кінець зіоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перерахо­вані 3 рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перера­ховані 3 рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів — усього п. -у ™ 010 «ТЙЖЗІбб 25652,06 - 1599,00 - 132583,70 .. т ,,,Г , Т£ТГ X X 35729,98 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 531763,00 X X X X 132583,70 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X X
Езід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 . X X X X . X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X X
Видатки — усього X 070 531753,00 X X X X X 120906,80 - - - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 531753,00 X X X X X 120906,80 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 . X X X X X . _ X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
Нарахування на заробітну плату 2120 130 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 531753,00 X X X X X 120906,80 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 X X X X X X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 531753,00 X X X X X 120906,80 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - . - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Ваходи спеціальноидатки та зго призначення 2260 200 _ X X X X X . . _ . X X

 

——————————————- !—————————- —2— -“Зг» ————- ,——— ———— …  Т’1….. —у— г ……. 9 ‘»‘»»І….. “ЧИ— —ъ— ——— —те— …. и ..
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 . X X X X X . . . X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X
Ьплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - . - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 ґ 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходівРОЗВИТКУ 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 . X X X X X _ _ . X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 _ X X X X X _ . _ _ X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 . X X X X X . . X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 . X X X X X . . . . X X
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2630 370 . X X X X X . . . . X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - . - . X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - . - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 . X X X X X . . X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 . X X X X X . . . _ X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X . X X
капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 . X X X X X . . . . X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - . - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X . - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 . X X X X X . . . . X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 . X X X X X . . . . X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 . X X X X X . . . . X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X . . . - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X . X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 . X X X X X . . . . X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - - - - X X
Керівник Головний бухгалтер»_04_»_квггня_ 2018_ року

 

Кудряшова В.М.
(ініціали, прізвище)
Мельник С.С.
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 1до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування^п\/иігг 1 пп-апіп 0\Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
* за січень- березень 2018рік Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія Замостянський 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевогосамоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                          0611010 Надання дошкільної освітиПеріодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.
Показники КЕКВта/абоККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів — усього X 010 4630316,00 1112210,00 - 1112210,00 1112066,35 143,65
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 4630316,00 . 1112210,00 1112066,35 143,65
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3241086,00 _ 767306,00 767303,09 2,91
Оплата праці 2110 040 2656628,00 623474,00 - 623474,00 623472,36 1,64
Заробітна плата 2111 050 2656628,00 - 623474,00 623472,36 1,64
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 584458,00 143832,00 - 143832,00 143830,73 1,27
Використання товарів і послуг 2200 080 1389230,00 - - 344904,00 344763,26 140,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 318776,00 . _ 1390,00 1390,00 _
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 _ _ _ _ _ _
Продукти харчування 2230 110 374371,00 95000,00 - 95000,00 94885,20 114,80
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 159462,00 - - 1039,00 1018,08 20,92
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 _ _ _ - . -

 

……………………………………………………………………………………..  1 …………………………………………………………………………………….. 1 2 І 3 4 І 5 І -6 7 8 1 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 535161,00 247475,00 247475,00 247469,98 5,02
Оплата теплопостачання 2271 160 394597,00 - 209951,00 209949,42 1,58
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 32987,00 - 7457,00 7455,21 1,79
Оплата електроенергії 2273 180 107577,00 - 30067,00 30065,35 1,65
Оплата природного газу 2274 190 - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1460,00 . _ _
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 1460,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 _ _ _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 . . . _
Поточні трансферти 2600 280 - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610 290 _
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 _
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 _
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 . . _
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ _ _ _ _ .
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 _ _ _ _ _
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 _ _ _ _ _ _
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 2429,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. КерівникГоловний бухгалтер»_04___ «____ 04______________ 2018____ року
(тт
Кудряшова В.М.
(підпис)
(ініціали, прізвище)Мельник С.С._______________(ініціали, прізвище)

 

Додаток 4до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)
Звітпро надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д. №4-3 м)січень — березень 2018 рокуУстанова Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»__________________________________________Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12
комунальна організація (установа, заклад)
Організаційно-правова форма господарюванняКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)Періодичність: місячна, квартальна, річна.
за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ
КОДИ
06 Орган з питань освіти і науки
0611010 Надання дошкільної освіти
Показники КЕКВ та/або ККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перерахованозалишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на к період ;інець звітного (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів — усього X 010 123749,00 - - - - - - - -
у тому числі: -
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - -
Оплата праці 2110 040 - - - - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - - - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - -
Оплата водопостачання і вод овід ведення 2272 170 - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 . . . . _ _
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 . . . . . . . .
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - - - -
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 2410 260 - - - - - - - -
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 2420 270 - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 290 . . . . . . _ . _
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 . . . . . . . . .
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 . . . . . - . . .

 

Продовження додатка 7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Соціальне забезпечення 2700 J 310 - - - - - . - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 320 - - - - - - - - -
Стипендії 2720 330 - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 340 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 350 - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 360 123749,00 - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 370 123749,00 - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 380 123749,00 . _ .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 400 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 410 - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 420 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 430 - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 440 - - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 450 - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 460 - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 470 - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 480 . . . .
Створення державних запасів і резервів 3150 490 - - - - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 500 - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 510 - - - - - - . - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 520 . .
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 530 . .
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 540
Капітальні трансферти населенню 3240 550 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 560 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 570 - - - - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 580 .
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 590 . . . .
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 610 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 620 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 630 X - X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                                                                                             . ~                                              Кудряшова В.М.______________(підтсУ—— 7                                              (ініціали, прізвище)Головний бухгалтер                                                                                                                                                                              Мельник С.С._________________(підпис)                                                         (ініціали, прізвище)»_4_»_квітня_ 2018_ року

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01,2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 N 1118)Затверджений у сумі П’ять мільйонів двісті п’ятдесят
вісім тисяч триста тридцять грн. 00 коп. (5 258 330,00
грн.)Директор департаменту освіти ВМРО.В.ЯценкоКОШТОРИС
на 2018 рік26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
М.ВІННИЦЯ                                                                  ЗАРЕЄСТРОВАНО(найменування міста, району, області)                                                    -І* в.зято м* 0»лікВид бюджету Міський бюджет                                                                                                                                ,19 15 СІЧ 2013 І 19код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіжи і науки*-_____________________ —___________код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________                                    — —(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів/місцевого само- врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )
______________                                                        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
і 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 4 602 828,00 655 502,00 5 258 330,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 4 602 828,00 X 4 602 828,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 655 502,00 655 502,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 531 753,00 531 753,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 531 753,00 531 753,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
інші надходження, у т.ч. X 123 749,00 123 749,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання± X 123 749,00 123 749,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 X 123 749,00 123 749,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X 0,00 0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього X 4 602 828,00 655 502,00 5 258 330,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 602 828,00 531 753,00 5 134 581,00
Оплата праці 2110 2 656 628,00 0,00 2 656 628,00
Заробітна плата 2111 2 656 628,00 0,00 2 656 628,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 584 458,00 0,00 584 458,00
Використання товарів і поЬлуг 2200 1 361 742,00 531 753,00 1 893 495,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 291 288,00 0,00 291 288,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 374 371,00 531 753,00 906 124,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 159 462,00 0,00 159 462,00

 

1 2 3 4 5
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 535 161,00 0,00 53.
Оплата теплопостачання 2271 394 597,00 0,00 39″
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 32 987,00 0,00 з;
Оплата електроенергії 2273 107 577,00 0,00 10-
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє.державних (регіональних) програм 2280 1 460,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 460,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00
Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 123 749,00 12:
Придбання основного капіталу 3100 0,00 123 749,00 12:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 123 749,00 12:
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00
Нерозподілені видатки л 9000 0,00 0,00
Керівник
Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу»10″ січня 2018 р.
Кудряшова
і прізвище)
(число, місяць, рік)
ініціали і прізвище)
М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)Затверджений у сумі Сто двадцять три тисячі сімсот сорок дев’ятьгри. 00 коп. (123 749,00 гри.)_______________________________________Директор департаменту освіти ВМР_________________________________
/
О.В.Яценко
План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на 2018 рік
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради” код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки________________________________________________________________________________________________________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________________________________________________________________________________________________________________(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )
(фн.)
Найменування Код січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14 15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ — усього X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 0,00 0,00 0,00 0 00сг ут*Ли Ущмїми Д»Р«и*»’в?0ву и Шммм« 6 РЕ«СТ*Ч>& Іиинцмо* оіг ІНО
  • сті
0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00 0 00І о’А *го 0,00318 1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [і 5 СІЧ 2 ї
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 0,00 0,00 0,00 0,00 ипмаа» 0,00 ^00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
у тому числі: ——— ——
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
заходів розвитку
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 АОР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 N 1118)» ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ
на 2018 рік262^3601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)м.Вінниця(найменування міста, району, області)Вид бюджету Міський бюджет                                                                                           —код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

 

Найменування Код Разом,спеціальнийфонд Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно Із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ Інші надходження
Разом у тому числі за підгрупами Разом у тому числі за підгрупами назва інших надходжень за видами
25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400
і 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 655 502,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Фінансування 123 749,00 0,00 X X X X 0,00 X X X X 123 749,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього X 655 502,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Заробітна плата 2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Використання товарів і послуг 2200 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
□плата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Оплата електроенергії 2273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє аеожавних (Ьегіональних> поогпам 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по оеалізаиіє депжавних Регіональних’) гтотам 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) гтогоам. не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0.00 0.00 0 00 п пп п пп л лп А ПЛ л лп
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Субсидіє та поточні трансферти підприємствам 2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших півнів 2620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та 2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Придбання основного капіталу 3100 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 3110 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
  • 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління 3220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Падання кредитів органам державного управління 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Падання кредитів підприємствам, установам, ппганізапіям 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)Затверджений у сумі Чотири мільйона шістсот дві тисячі вісімсотдвадцять вісім грн. 00 коп. (4 602 828,00 грн.)________________________Директор департаменту освіти ВМР_________________________________
О.В.Яценко
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м.Вінниця
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
і 2 3 4 5 6 і 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00 233200,00 392265,00 103400,00 206800,00 220000,00 233200,00 220000,00 167763,00 2656628,00
Нарахування на оплату праці 2120 48400,00 48400,00 48400,00 48400,00 51304,00 86298,00 22748,00 45496,00 48400,00 51304,00 48400,00 36908,00 584458,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 23439,00 31871,00 35049,00 29354,00 32312,00 26397,00 0,00 20923,00 32091,00 34829,00 37566,00 70540,00 374371,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 70851,00 60838,00 48237,00 31063,00 23584,00 20921,00 19519,00 19033,00 20110,00 31674,00 60785,00 128546,00 535161,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 338,00 338,00 338,00 16547,00 10058,00 60968,00 52603,00 338,00 73698,00 15422,00 219764,00 338,00 450750,00
УСЬОГО 363028,00 36^4/5,00 £520?4,00 345364,00 350458,00 586849,00 199730,00 292590,00 394299,00 366429,00 586515,00 404095,00 4602828,00

 

(грн.)

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Додаток 2по Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)Звітпро надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1 мї січень — грудень 2017 рокуКоди
510136300
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»____________________________________________________________________________________________________________ за ЄДРПО^ 26243601Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання __________________ комунальна організація (установа, заклад)____________________________________________________________________________________________ за КОПФГКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                             _________________________________________________________________________________ ____Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________________________________________________________________________________________Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                                    010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту___________________________________________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовогометоду)                                                                                                                                                                                                                    1011010 Дошкільні заклади освіти_____________________________________________Періодичність: місячна, квартальна, річна.Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Кодрядка Затвердже-но на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера­хованозалишок Отриманозалишок Надійшло коштів за звітнии період(рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перерахо­вані 3 рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перера­ховані 3 рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів — усього X 010 479227,00 50496,86 4692,08 443168,21 X X X X 25652,08
За послуги, що надаються бюджетнимиустановами згідно з їх основною діяльністю X 020 433362,00 X X X X 443108,61 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 X X X X - X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 X X X X X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 60,00 X X X X 59,60 X X X X X X
Фінансування X 060 45805,00 X X X X X X X X X X X
Видатки — усього X 070 479227,00 X X X X X 463320,91 - X X
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 479227,00 X X X X X 463320,91 - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 X X X X X . X X
Оплата праці 2110 100 X X X X X X X
Заробітна плата 2111 110 X X X X X X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
/ іарахування на заробітну плату 2120 130 X X X X X X X
Використання товарів і послуг 2200 140 479227,00 X X X X X 463320,91 - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 975,00 X X X X X 59,60 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 478252,00 X X X X X 463261,31 X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 X X X X X X X
Видатки на відрядження 2250 190 X X X X X X X
Ваходи спеціальноидатки та зго призначення 2260 200 X X X X X . X X
І іродовження додатка ь
1 2 ‘ 3 J 4 5 ! 6 -7 8 І 9 10 11 12 13 14 15
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X X X X
Оплата теплопостачання | 2271 220 - X X X X X X X
Оплата водопостачання і водрвідведення 2272 230 X X X X X X X
Оплата електроенергії 2273 240 X X X X X X X
Оплата природного газу 2274 250 X X X X X X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X X X X
Оплата енергосеовісу 2276 270 - X X X X X - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X X X
обслуговування внутрішніх боргових 2410 320 X X X X X . . X X
обслуговування зовнішніх боргових 2420 330 X X X X X _ . X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X . X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X . X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2630 370 X X X X X . . X X
Соціальне забезпечення 2700 380 X X X X X . - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X - X X
Стипендії 2720 400 X X X X X - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 X X X X X X X
Капітальні видатки 3000 430 X X X X X - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 X X X X X - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X . . X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 X X X X X - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 X X X X X . . X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X . X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 X X X X X - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів / резервів 3150 560 X X X X X X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 X X X X X X X
Капітальні трансферти 3200 580 X X X X X . X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X . . X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X . _ X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X Г х X X
Керівник

Головний бухгалтер

«..04.» січня 2018_ року

~77′
Кудряшова В.М.
(ініціали, прізвище)
Мельник С.С.
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) січень — грудень 2017 року

Коди

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                            ____________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                        ____________________________________________

010 Орган з питань освіти і науки, молоді

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                                                  та спорту__________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,

які не застосовують програмно-цільового методу)                                                                                                                                         1011010 Дошкільні заклади освіти

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради”
Установа
Територія

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад)

21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12
іа ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ
26243601
510136300
430
Показники КЕКВ та/або ККК Код

рядкаЗатверджено на звітний рікЗалишок на початок звітного рокуПерераховано

залишокНадійшло коштів за звітний період

(рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числі перераховані з рахунків в установах банківусьогоу тому числі на рахунках в установах банків1 І 2 | 3 І 45 І 6 І 7 І 8 І 9 І 101112Надходження коштів — усьогоX01098536,0071,47 -98463,04XX71,47XВід отриманих благодійних внесків, фантів та дарунківX02098464,00XXX98463,04XXXXВід підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осібX030 XXX XXXXВищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та фактиX040 XXX XXXXВід реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримкиX050 XXX XXXXФінансуванняX06072,00XXXXXXXXВидатки та надання кредитів* усьогоX07098536,00XXXX98463,04 XXу тому числі:           Поточні видатки200008098536,00XXXX98463,04-XXОплата праці і нарахування на заробітну плату2100090-XXXX—XXОплата праці2110100 XXXX—XXЗаробітна плата2111110-XXXX- XXГрошове забезпечення військовослужбовців2112120-XXXX  XX

Продовження
                                               1 2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 10 11 12
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 98536,00 X X X X 98463,04 - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 98036,00 X X X X 97963,04 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 500,00 X X X X 500,00 - X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 X X X X - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 X X X X - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X - X X
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - X X X X - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X . X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X . - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X . X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X . . X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X - X X
Капітальні видатки 3000 430 . X X X X . . X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X . . X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 . X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії’та архітектури 3143 550 - X X X X - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X X
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X X
Капітальні трансферти 3200 580 . X X X X . X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 . X X X X X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X - - X X
Продовження
11 2 І 3 І 4 5 І 6 7 8 9 І 10 11 12
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 650 X X X X . . X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 X X X X . _ X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 . X X X X - - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X X - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - X X х X - - X X
Керівник

Головний бухгалтер

«_4_»_січня_ 2018_ року

 

Кудряшова В.М.
(ініціали, прізвище)
Мельник С.С.
(підпис?
(ініціали, прізвище)
Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язковою державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд. №4-Зм)

січень — грудень 2017 року

Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»__________________________________________________________

Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12__________________________________________________________________________________________________________

»                             ‘                                                                         комунальна організація (установа, заклад)                                                                                          ~

Коди
Організаційно-правова форма господарювання                                                  ___________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитуваннядержавного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ
010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
1011010 Дошкільні заклади освіти
Показники КЕКВ та/або ККК Код

рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуПерераховано

залишокНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на к періодінець звітного (року)усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числі перераховані з рахунків в установах банківусьогоу тому числі на рахунках в установах банків12345678910111213Видатки та надання кредитів — усьогоX010242505,00242505,00—242505,00242505,00 —у тому числі:           -Поточні видатки2000020——- —Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100030——- —Оплата праці2110040——- —Заробітна плата2111050— ——Грошове забезпечення військовослужбовців2112060———-Нарахування на оплату праці2120070———-Використання товарів і послуг2200080——- —Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210090———-Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100———-Продукти харчування2230110———-Оплата послуг (крім комунальних)2240120—- ——Видатки на відрядження2250130———-Видатки та заходи спеціального призначення2260140—- ——Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270150——- —Оплата теплопостачання2271160———-Оплата водопостачання і водовідведення2272170———-Оплата електроенергії2273180———-Оплата природного газу2274190———-Оплата інших енергоносіїв2275200—— —Оплата енергосервісу2276210———-Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280220….._. ..Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281230 ………Окремі заходи по реалізаціїдержавних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282240          Обслуговування боргових зобов’язань2400250——- —Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями2410260— — —Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями2420270———-Поточні трансферти2600280——- -*Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)2610290. … .. .Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620300……. _.Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630310 ….——

Продовження додатка 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Соціальне забезпечення 2700 310 - - - - - - . - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 320 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 330 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 340 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 350 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 зво 242505,00 - - - - 242505,00 242505,00 - - -
Придбання основного капіталу 3100 370 242505,00 - - - - 242505,00 242505,00 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 380 242505,00 . . 242505,00 242505,00 . _ .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 410 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 440 - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація 3140 450 - - - - - - - - - -
Реконструкця житлового фонду (приміщень) 3141 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 470 - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 480 . . . .
Створення державних запасів і резервів 3150 490 - - - - - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 500 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 520 . . .
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 530 . .
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 540 . .
Капітальні трансферти населенню 3240 550 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 560 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 570 - - - - - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 580 . . . .
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 590 . _ . . _ _
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 610 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 620 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 630 X 242505,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник

Головний бухгалтер

«_04_»_січня_ 2018_ року

-У 7У (пі
Кудряшова В.М.
(ініціали, прізвище) Мельник С.С.
(підписі)
(ініціали, прізвище)
Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за 2017рік                                                                                                                                             Коди

Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія 21032 м. Вінниця вул.Чорновола буд. 12 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти, науки, молоді та спої Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                          1011010 Дошкільні заклади освіти_______________

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.

Показники КЕКВ

та/або

ККККод

рядкаЗатверджено на звітний рікЗатверджено на звітний період (рік)1Залишок на початок звітного рокуНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)123456789Видатки та надання кредитів — усьогоX0103621532,003621532,00_3621462,453621462,45.у тому числі: Поточні видатки20000203621532,00  3621462,453621462,45 Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000302642390,00 _2642387,742642387,74.Оплата праці21100402162586,002162586,00 2162584,692162584,69-Заробітна плата21110502162586,00—2162584,692162584,69-Грошове забезпечення військовослужбовців2112060——Нарахування на оплату праці2120070479804,00479804,00-479803,05479803,05-Використання товарів і послуг2200080979142,00—979074,71979074,71-Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210090140856,00..140856,00140856,00.Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220100___.. Продукти харчування2230110277288,00277288,00-277288,00277288,00-Оплата послуг (крім комунальних)224012067025,00—66959,5966959,59-Видатки на відрядження2250130——Видатки та заходи спеціального призначення2260140______

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 493973,00 493973,00 . 493971,12 493971,12
Оплата теплопостачання 2271 160 370831,00 - - 370830,11 370830,11 -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 27063,00 - - 27062,75 27062,75 -
Оплата електроенергії 2273 180 96079,00 - - 96078,26 96078,26 -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів оозвитку 2282 240
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 _ _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 . . . .
Поточні трансферти 2600 280 - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610 290
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ _ _ . . .
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 . _ . . . .
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним ооганізаиіям 3230 550 _ _ .
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє іфедитування 4100 570 - - - . - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 207881,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. Керівник

Головний бухгалтер

«_04___ «____ 01______________ 2018____ року

Кудряшова В.М.
(ініціали, прізвище)

Мельник С.С._____________

(ініціали, прізвище)

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального

і пенсійного страхування (пункт 1 розділ 2)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за січень-жовтень 2017р                                              

  Коди

Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» 26243601
Територія 21032 м. Вінниця вул.Чорновола буд. 12 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна форма власності 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти, науки, молоді та спорі Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                                                             1011010 Дошкільні заклади освіти___

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру грн.коп.

Показники КЕКВта/абоККК Кодрядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Зали-шок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Зали-шок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів — усього X 010 3923000,00 2902096,00 . 2902096,00 2901990,39 105,61
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 3923000,00 2902096,00 2901990,39 105,61
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2768409,00 _ 2202415,00 2202405,99 9,01
Оплата праці 2110 040 2269188,00 1800265,00 - 1800265,00 1800259,72 5,28
Заробітна плата 2111 050 2269188,00 - - 1800265,00 1800259,72 5,28
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 499221,00 402150,00 - 402150,00 402146,27 3,73
Використання товарів і послуг 2200 080 1154591,00 - - 699681,00 699584,40 96,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 258314,00 _ 103486,00 103486,00 _
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 _ . _ . _ _
Продукти харчування 2230 110 280288,00 201697,00 - 201697,00 201665,52 31,48
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 57028,00 - - 34527,00 34465,73 61,27
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - . - . . -
1 2 3 4 5 І є 7 8 9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 558181,00 359971,00 _ 359971,00 359967,15 3,85
Оплата теплопостачання 2271 160 416266,00 - ‘ - 262260,00 262258,73 1,27
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 30283,00 - - 21627,00 21625,79 1,21
‘Оплата електроенергії 2273 180 111632,00 - - 76084,00 76082,63 1,37
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 780,00 _
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходівООЗВИТКУ 2282 240 780,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 _ _ _ _ _ _
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 _ _ _ _
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 . _
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 .
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 . .
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 .
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 _ _ _ _ _
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (поимішеньї 3131 440 _ _ _ _ _
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -
. Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 . _
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі і нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 . _
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 _
Капітальні трансферти урядам іноземних деожав та міжнародним ооганізаиіям 3230 550 . . _ _ _ _
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 _
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 _
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
інші видатки 5000 640 X 138013,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. Керівник

 

(підпис)
(ініціали, прізвище)Мельник С.С._______________(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер»_06___ «____ 11______________ 2017____ року
(підпис)

 

 

01.01.2017 Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма №4-1д, №4-1м)
січень — вересень 2017 року
Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» за ЄДРПОУ 26243601
Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12 за КОАТУУ 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільні заклади освіти

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затвердже-но на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера-
ховано
залишок
Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів — усього X 010 #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? - #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 #ИМЯ? X X X X 307369,88 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? X X X X X X
Фінансування X 060 #ИМЯ? X X X X X X X X X X X
Видатки — усього X 070 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
у тому числі :
Поточні видатки 2000 080 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Оплата праці 2110 100 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Заробiтна плата 2111 110 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Нарахування на заробiтну плату 2120 130 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 #ИМЯ? X X X X X 8,00 - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? - - X X
Продукти харчування 2230 170 #ИМЯ? X X X X X 312809,83 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Видатки на вiдрядження 2250 190 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Ваходи спеціальноидатки та зго призначення 2260 200 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Продовження додатка 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 210 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Оплата теплопостачання 2271 220 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Оплата водопостачання i водовiдведення 2272 230 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Оплата електроенергiї 2273 240 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Оплата природного газу 2274 250 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Оплата інших енергоносiїв 2275 260 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
  Оплата енергосервісу 2276 270 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Поточнi трансферти 2600 340 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам ( установам, органiзацiям) 2610 350 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 360 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2630 370 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
   Виплата пенсiй i допомоги 2710 390 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
   Стипендiї 2720 400 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
   Інші виплати населенню 2730 410 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 #ИМЯ? X X X X X #ИМЯ? - - - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Придбання основного капiталу 3100 440 - X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 450 - X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
   Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X
   Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X
Капiтальний ремонт 3130 490 - X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
   Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X
   Капiтальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X #ИМЯ? #ИМЯ? - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X
    Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X
    Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X
    Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасiв i резервiв 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землi i нематерiальних активiв 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капiтальнi трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X
Керівник Кудряшова В.М.
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер Мельник С.С.
(пiдпис) ( iнiцiали, прiзвище)
«_03_»_жовтня_ 2017_ року

 

 

 

 

01.01.2017 Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
 власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)
січень — вересень  2017 року
Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» за ЄДРПОУ 26243601
Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12 за КОАТУУ 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільні заклади освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.

 

Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів — усього X 010 #ИМЯ? #ИМЯ? - - 40875,65 X X #ИМЯ? X
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 #ИМЯ? X X X 40875,65 X X X X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 #ИМЯ? X X X #ИМЯ? X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 - X X X - X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 #ИМЯ? X X X #ИМЯ? X X X X
Фінансування X 060 #ИМЯ? X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів- усього X 070 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
у тому числі :
Поточні видатки 2000 080 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Оплата працi 2110 100 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Заробiтна плата 2111 110 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Продовження додатка 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нарахування на  оплату праці 2120 130 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 #ИМЯ? X X X X 40875,65 - X X
Медикаменти та перев’язувальнi матерiали 2220 160 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Продукти харчування 2230 170 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Видатки на вiдрядження 2250 190 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 210 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Оплата теплопостачання 2271 220 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Оплата водопостачання i водовiдведення 2272 230 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Оплата електроенергiї 2273 240 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Оплата природного газу 2274 250 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Оплата інших енергоносiїв 2275 260 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Оплата енергосервісу 2276 270 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних  (регіональних)  програм 2281 290 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Поточнi трансферти 2600 340 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам ( установам, органiзацiям) 2610 350 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 360 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Виплата пенсiй i допомоги 2710 390 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Стипендiї 2720 400 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Інші виплати населенню 2730 410 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Інші поточні видатки 2800 420 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капітальні видатки 3000 430 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Придбання основного капiталу 3100 440 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 450 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 460 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капiтальний ремонт 3130 490 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Створення державних запасiв i резервiв 3150 560 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Придбання землi i нематерiальних активiв 3160 570 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капiтальнi трансферти 3200 580 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 590 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 600 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
   Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 #ИМЯ? X X X X #ИМЯ? - X X
Керівник Кудряшова В.М.
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер Мельник С.С.
(пiдпис) ( iнiцiали, прiзвище)
«_3_»_жовтня_ 2017_ року

 

01.01.2017 Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)
січень — вересень 2017 року Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» за ЄДРПОУ 26243601
Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12 за КОАТУУ 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1016410 Реалізація інвестиційних проектів
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів — усього X 010 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
у тому числі : -
Поточні видатки 2000 020 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Оплата праці 2110 040 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
  Заробiтна плата 2111 050 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Нарахування на оплату праці 2120 070 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Використання товарів і послуг 2200 080 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Медикаменти та перев’язувальнi матерiали 2220 100 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Продукти харчування 2230 110 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Видатки на вiдрядження 2250 130 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 150 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
  Оплата теплопостачання 2271 160 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата водопостачання i водовiдведення 2272 170 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата електроенергiї 2273 180 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата природного газу 2274 190 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата інших енергоносiїв 2275 200 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата енергосервісу 2276 210 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку   по реалізації державних  (регіональних)  програм 2281 230 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
    Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Виплата процентiв (доходу) за зобов’язаннями 2410 260 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Виплата процентiв (доходу) за зобов’язаннями 2420 270 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Поточнi трансферти 2600 280 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам ( установам, органiзацiям) 2610 290 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 300 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Продовження додатка 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Соціальне забезпечення 2700 310 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Виплата пенсiй i допомоги 2710 320 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Стипендiї 2720 330 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Інші виплати населенню 2730 340 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Інші поточні видатки 2800 350 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капітальні видатки 3000 360 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Придбання основного капiталу 3100 370 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 380 #ИМЯ? - #ИМЯ? - - #ИМЯ? 83296,00 - #ИМЯ? -
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 390 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 400 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 410 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальний ремонт 3130 420 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 430 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капiтальний ремонт інших об’єктів 3132 440 #ИМЯ? - #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Реконструкція та реставрація 3140 450 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 460 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 470 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 480 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Створення державних запасiв i резервiв 3150 490 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Придбання землi i нематерiальних активiв 3160 500 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальнi трансферти 3200 510 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 520 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 530 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 540 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капітальні трансферти населенню 3240 550 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Внутрішнє кредитування 4100 560 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Надання внутрішніх кредитів 4110 570 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 580 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 590 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Зовнішнє кредитування 4200 610 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Надання зовнішніх кредитів 4210 620 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Інші видатки 5000 630 Х #ИМЯ? Х Х Х Х Х Х Х Х
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник Кудряшова В.М.
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер Мельник С.С.
(пiдпис) ( iнiцiали, прiзвище)
«_3_»_жовтня_ 2017_ року
01.01.2017 Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м)
січень — вересень 2017 року Коди
Установа Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» за ЄДРПОУ 26243601
Територія 21032, м.Вінниця, вул. Чорновола 12 за КОАТУУ 510136300
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) Зведена
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів — усього X 010 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
у тому числі : -
Поточні видатки 2000 020 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Оплата праці 2110 040 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
  Заробiтна плата 2111 050 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Нарахування на оплату праці 2120 070 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Використання товарів і послуг 2200 080 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Медикаменти та перев’язувальнi матерiали 2220 100 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Продукти харчування 2230 110 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Видатки на вiдрядження 2250 130 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 150 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
  Оплата теплопостачання 2271 160 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата водопостачання i водовiдведення 2272 170 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата електроенергiї 2273 180 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата природного газу 2274 190 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата інших енергоносiїв 2275 200 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
  Оплата енергосервісу 2276 210 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку   по реалізації державних  (регіональних)  програм 2281 230 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
    Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Виплата процентiв (доходу) за зобов’язаннями 2410 260 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Виплата процентiв (доходу) за зобов’язаннями 2420 270 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Поточнi трансферти 2600 280 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? -
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам ( установам, органiзацiям) 2610 290 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 300 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Продовження додатка 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Соціальне забезпечення 2700 310 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Виплата пенсiй i допомоги 2710 320 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Стипендiї 2720 330 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Інші виплати населенню 2730 340 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Інші поточні видатки 2800 350 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капітальні видатки 3000 360 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Придбання основного капiталу 3100 370 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 380 399656,00 - - - - 242505,00 242505,00 - - -
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 390 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 400 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 410 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальний ремонт 3130 420 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 430 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Капiтальний ремонт інших об’єктів 3132 440 #ИМЯ? - #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Реконструкція та реставрація 3140 450 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 460 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 470 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 480 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Створення державних запасiв i резервiв 3150 490 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Придбання землi i нематерiальних активiв 3160 500 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальнi трансферти 3200 510 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 520 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 530 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 540 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Капітальні трансферти населенню 3240 550 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Внутрішнє кредитування 4100 560 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Надання внутрішніх кредитів 4110 570 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 580 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 590 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
   Надання інших внутрішніх кредитів 4113 600 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Зовнішнє кредитування 4200 610 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Надання зовнішніх кредитів 4210 620 #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? - - #ИМЯ? #ИМЯ? - #ИМЯ? -
Інші видатки 5000 630 Х #ИМЯ? Х Х Х Х Х Х Х Х
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник Кудряшова В.М.
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер Мельник С.С.
(пiдпис) ( iнiцiали, прiзвище)
«_3_»_жовтня_ 2017_ року

 

47 001 47-1 001